ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายสุริโย จุลมณฑล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2564,21:37  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ลูกหลวงพ่อโสธรดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสุริโย จุลมณฑล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2564,21:28  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : วรรณรัตน์ ชูฤทธิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,09:46  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (Co – operative Learning) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : วรรณรัตน์ ชูฤทธิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,09:45  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อเข้าสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
ชื่ออาจารย์ : นายสุริโย จุลมณฑล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,15:38  อ่าน 1168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายสุริโย จุลมณฑล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,15:36  อ่าน 1170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ใช้ชุดเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางนุงนุช โฆสิตมาน
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล2/1
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,22:24  อ่าน 384 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางนุงนุช โฆสิตมาน
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล2/1
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,15:16  อ่าน 440 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น (5E) รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีธงชัย หวลถึง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,15:20  อ่าน 3988 ครั้ง
รายละเอียด..