ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!!! เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดคลิก>>>
 ๑.ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  รับจำนวน ๒ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๐ คน
          รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ที่มีอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๖๐ คน) 
๒.ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  รับจำนวน ๒ ห้องเรียน
รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา
๓.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  รับจำนวน ๒ ห้องเรียน
รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๔. หลักฐานการสมัคร
          ๔.๑ ใบสมัคร (ขอรับได้ที่ห้องธุรการ)                  ๔.๒ รูปถ่าย หน้าตรงชุด นร. ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป
          ๔.๓ สำเนาใบสูติบัตร/สำเนาบัตรทอง                 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน
          ๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา มารดา          ๔.๖ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
          ๔.๗ ใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม(ถ้ามี)
          ๔.๘ ในกรณีที่เด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญา ให้มีใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้
๔. กำหนดการรับสมัคร
          ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ
๕. ทดสอบความพร้อมของนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น
          วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
๖. ประกาศผลทดสอบความพร้อม/มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่
          วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ผลงานของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การประกวดแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับภาคตะวันออก   
- รางวัลเหรียญทอง การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับภาคตะวันออก
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา ประเภท ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ระดับภาคตะวันออก
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันหมากรุกไทย รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ระดับภาคตะวันออก
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ระดับภาคตะวันออก
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 – 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1 – 3 และรางวัลเหรียญทองระดับชาติ
- รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
- รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมขบวนแห่วันลอยกระทง ประจำปี 2561
- รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2561
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.5 ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                                      
  ระดับชั้น ม.2 ระดับจังหวัด
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การประกวดการบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัด
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัด

   พิเศษ      มีครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ          ฟรี          ตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึง มัธยม ๓  ทุกห้อง
 
สอบถามโทร : ฝ่ายธุรการ ๐๓๘-๕๔๑-๑๔๙ หรือ ผอ.วนิดา ๐๘๑-๕๙๐-๐๓๒๒ } www.tsb2cha.com
   ใบสมัครสามารถโหลดได้ที่เว็บไซค์หรือห้องธุรการ
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 4528 ครั้ง